Gräl, bråk och konflikter – att lösa konflikter på arbetsplatsen

Förr eller senare kan det uppstå osämja och i vissa fall även regelrätta gräl på de mest välfungerande av arbetsplatser. Detta behöver inte vara av ondo. I många fall kan konflikter, och deras lösning, vara en del av grupprocessen, och det som får företaget att utvecklas. Men vad gör man när konflikterna biter sig fast och parterna hamnar i ett låst läge? En långvarig och olöst konflikt kan förpesta en hel arbetsplats och leda till både sjukdomar, vantrivsel och uppsägningar.

En vanlig typ av konflikt är den som uppstår i samband med neddragningar och omorganisationer. Det kan handla om att någon kliver uppåt i hierarkin eller att det blir konkurrens om uppgifterna i samband med att två avdelningar slås samman. Här gäller det att chefen redan på ett tidigt stadium sakligt informerar medarbetarna om varför situationen uppstått, eller varför specifika beslut tagits. Konflikter som ofta anses vara svåra att lösa är också de så kallade värderingskonflikterna och även beteendekonflikterna, då dessa rör andra personers uppfattningar, värderingar eller personlighet och beteende.

Är då alla konflikter värda att lägga energi på? Ska man tro konfliktforskare är det faktiskt bättre att strunta i vissa av dem. I de fall där konflikten handlar om värderingar, beteende, mål eller ideal så är det svårt att nå någon enighet. I de fall när konflikten blivit låst och kanske även innefattar chefen på arbetsplatsen, kan det vara värt att ta in någon utomstående, som exempelvis arbetsgladje.se som specialiserat sig på att hjälpa företag och chefer att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Det finns ett flertal metoder för att lösa den här typen av konflikter, det kan handla om att man upprättar ett policydokument som alla måste förhålla sig till eller någon annan form av kompromiss. Det kan även vara lämpligt att separera de grupper eller individer som är roten till problemet för att få arbetsro på i resten av gruppen, eller så kan ett alternativ för att undvika infekterade och långdragna konflikter vara att undersöka intresset för teambuilding. Det kan vara ovärderligt med regelbundna teambuildings övningar eftersom att dom aktivt främjar teamkänslan på arbetsplatsen, teambuilding kan också bidra till att personal och ledning kommer närmare varandra vilket i sin tur inte sällan resulterar i  ökad lojalitet.

Teambuilding är en aktivitet som i regel utförs utanför arbetet och bekostas av företaget men det är en investering som inget företag borde snåla med, med teambuilding får man valuta för pengarna. Det som är extra positivt när man väljer att göra sådana här övningar med sitt företag är att man kan skräddarsy teambuildingen så att den är anpassad efter de akuta behov som ni som företag eller arbetsgrupp behöver jobba på. Det kan handla om arbetsmoral eller att förbättra gruppsammanhållningen, ja eller precis det som ni vet med er att ni har problem med. Planera i förväg vilka mål ni har med teambuildingen och vad ni vill få ut av den och jobba för det genom att aktivt delta i de övningar som ingår i det teambuildande upplägget.

En arbetsplats som inte fungerar som den bör på grund av konflikter av olika slag är en arbetsplats som inte mår bra och det är oerhört viktigt ur flera aspekter att sådana problem åtgärdas omgående så att arbetsmiljön inte påverkas alltför negativt, det kan få oanade och oönskade konsekvenser.